"

Per llei

Llei 2/2023, 20 de febrer.

 

"

Bona fe

Expressió de comportament cívic.

"

Codi Penal

Article 456 del Codi Penal.

QUÉ ÈS EL CANAL DE DENÚNCIES?

L

Llei 2/2023, de 20 de febrer

“Este canal de denúncies es regix pel que es disposa en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, sent la bona fe el principi general que ha d’imperar el seu ús, així com la consciència honesta del denunciant que s’han produït o poden produir-se fets greus perjudicials en l’entitat.

L

Comportament cívic

Eixa bona fe és l’expressió del seu comportament cívic i es contraposa a altres actuacions que, per contra, resulta indispensable excloure d’esta protecció, com ara la remissió d’informacions  falses o tergiversades, així com aquelles que s’han obtingut de manera il·lícita

L

Artículo 456 del Código Penal

Així mateix, se li recorda que l’article  456 del Codi Penal vigent podria sancionar este tipus de conductes fins amb pena de presó de sis mesos a dos anys a “… Què, amb coneixement de la seua falsedat o temerari menyspreu cap a la veritat, imputaren a alguna persona fets que, en cas de ser certs, constituirien infracció penal, si esta imputació es fera davant funcionari judicial o administratiu que tinga el deure de procedir al seu esbrinament, seran sancionats…”

L

Artículo 9.2 d) de la Ley 2/2022

Se l’informa que l’article 9.2. d) de la Llei 2/2022 establix que el termini màxim per a donar resposta a les actuacions d’investigació no podrà ser superior a tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un justificant de recepció a l’informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d’efectuar-se la comunicació, excepte casos d’especial complexitat que requerisquen una ampliació del termini, i en este cas, este podrà estendre’s fins a un màxim d’altres tres mesos addicionals”.