La teua brúixola per a navegar en un món complex

Destreses de

Pensament

Les destreses de pensament són un conjunt d’habilitats cognitives que ens permeten processar, analitzar i comprendre la informació de manera efectiva.

%

Lectura crítica

%

Resolució de problemes

%

Aprenentatge col·laboratiu

Les Nostres Bases

Lectura crítica

Resolució de problemas

Debats i discussions

Aprenentatge col·laboratiu

Tipus de Pensament

Analític

Identificar relacions entre elements.

Crític

Formular preguntes precises i rellevants.

Creatiu

Pensar de manera flexible i adaptable.

Divergent

Ser obert a noves idees i possibilitats.

Convergent

Prendre decisions informades i raonades.

+

Metacognitiu

Autoregular l’aprenentatge.

Logicomatemàtic

Interpretar i analitzar dades.

Sistèmic

Identificar patrons i tendències.

Social

Resoldre conflictes de manera efectiva.